Методична робота спрямована на зростання педагогічної культури вчителів, що передбачає знання методики викладання предметів в умовах блочно-семестрового навчання, уміння аналізувати, прогнозувати, конструювати навчально-виховний процес. Важливим питанням є планування ефективності внутрішкільної методичної роботи. Методична робота в школі планувалася, виходячи з основних принципів: · відповідність системи внутрішкільної методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави; · науковість; · системність. Цей принцип вимагає підходу до методичної роботи як до цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети і завдань змісту, форм і методів роботи з педагогічними кадрами, від спрямованості на високі кінцеві результати; · комплексність, яка передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сфер і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; · системність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, які передбачають всебічне охоплення педагогів різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти; · творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів; · конкретність, урахування особливостей школи, учителя, диференційований підхід до педагогів; · спрямованість на виділення основного, суттєвого у підвищенні кваліфікації вчителя; · єдність теорії і практики за загальної практичної спрямованості; · оперативність, мобільність; · колективний характер; · створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчих пошуків педагогів. Інструктивно-методичний лист "Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання Форми організації навчання